Info Togel Indonesia - Akurat - Singapur - Hongkong

Ads Here

Friday, March 25, 2016

Kumpulan Soal Bahasa Lampung Dan Quran Hadits MI/SD

Description: C:\Users\Acer\Documents\gambar\kemenag.pngKEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH IBTIDAIYAH RADEN INTAN
WONODADI GADINGREJO PRINGSEWU

UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP (UTS II)

NAMA                                                :
KELAS / SEMESTER                     : V (LIMA) / II (GENAP)
MATA PELAJARAN                      : BAHASA LAMPUNG

I.       Berilah tanda silang (x) a,b,c atau d pada lembar jawaban yang kamu anggap benar.
1.      Dibah sinji sai ngehupakon contoh kata bermakna ganda iyulah ...
a.       Mak ghik sai
b.      Pudak hiwang
c.      Jelema tuha
d.      Kyai ghik abang
2.      Berongku sakik. Nyak lagi mengan betong. Betong tergolong makna ganda yaitu perut dapat berarti pula ...
a.       Lapar
b.      Kenyang
c.      Haus
d.      Dahaga
3.      Mak masak makai suluh. Suluh dapat berarti ...
a.       Merah
b.      Kayu balak
c.      Kuning
d.      Kayubakar
4.      Bagian kedua menjelaskan bagian pertama disebut ...
a.       Kata majemuk tatpurusa
b.      Kata majemuk bahuvaihi
c.      Kata majemuk karmadharaya
d.      Kata majemuk dwanda
5.      Yang merupakan conoh kata majemuk tatpurusa adalah ...
a.       Hulun tuha
b.      Matopanas
c.      Beghak baghuk
d.      Dawah debingi
6.      Kata “nayah cawa/ lamon kcik tergolong kata majemuk ...
a.       bahuvrihi
b.      Matopanas
c.      Beghak baghuk
d.      Dawah debingi
7.      Dua kata yang mempunyai derajat sama, kedua kata majemuk tersebut dapat diselingi kata jama disebut ...
a.       Kata majemuk karmaharaya
b.      Kata majemuk bahuvrihi
c.      Kata majemuk dwanda
d.      Kata majemuk terputus
8.      Bahasa sai digunakon sanak-sanak terhadap teman sebaya dan dilakukan seghani-ghani disebut ragam bahasa ...
a.       Tangguh/halus
b.      Dewasa
c.      Hulun/ulun tuha
d.      Anak-anak
9.      Makna ganda disebut ...
a.       Sinonim
b.      Homonim
c.      Antonim
d.      Akronim
10. Dialek api hanya menggunakan adat ...
a.       Saibatin
b.      Pepadun
c.      Saibatin jama pepadun
d.      Peminggir
11. Bahasa lampung terdiri dari dua dialek yaitu ...
a.       Abung dan tulang bawang
b.      Melinting dan way kanan
c.      Api dan nyo
d.      Pubiyan dan abung
12. Menurut dr. J. Van royen. Bahasa lampung dialek api terdiri dari ...
a.       2 logat
b.      4 logat
c.      8 logat
d.      6 logat
13. Dr. J. Van royen adalah berkebangsaan ...
a.       belanda
b.      yunani
c.      inggris
d.      jerman
14. Mak mask gegulaian di dapogh. Arti kalimat disamping adalah ...
a.       Ibu memasak sayuran
b.      Ibu memasak sayuran didapur
c.      Sayuran sedang dimasak ibu
d.      Ibu memasak bermacam-macam sayuran
15. Bentuk puisi sai jumlah baris di tiap baitni 6 baris disebut ...
a.       Paradinei
b.      Sugata
c.      Talibun
d.      Pantun
16. Umumni bubandung buisi hal-hal dibah hinji kecuali yalah ...
a.       Kritik
b.      Ajaran
c.      Amanat
d.      Fatwa
17. Bubandung yalah salah satu bentuk seni sastra daerah sai makai bahasa ...
a.       Melayu
b.      Jawa
c.      Palembang
d.      Lampung
18. Bubandung tidak dibacakan ketika ...
a.       Acara pernikahan/khitanan
b.      Acara hari besar islam
c.      Pembersihan minnuman keras
d.      Keluarga besar berkumpul
19. Unyini sai dibah hinji ngeghupakon ciri-ciri bubandung kecuali ...
a.       Rumus sajak (a-b-a-b)
b.      Bertentang jama nurani masyarakat
c.      Tiap bait berisi 4 baris
d.      Isinya nasehat-nasehat


20. Anjo sembah tisusun
tisusun culuk ghua
mahap wi ghilu ampun
kantu salah lalika


bubandung di unggak ngeghupakon bagian ...
a.       Pembukaan
b.      Penyampaian biasa
c.      Pertengahan
d.      Penutup
21. Bentuk-bentuk puisi lampung sai gegoh dibah sinji sai layin yalah ...
a.       Rigget
b.      Teteduhan
c.      Talibun
d.      Bubandung
22. Nyak ngebeli di kawai toko. Pola kalimat disamping yalah ..
a.       S-p-o-k
b.      S-p-o
c.      S-p-k
d.      S-p
23. ...... ayah mulang jak jakarta?
lengkapi jama kata ganti tanya yang sesuai kalimat diunggak ...
a.       Kapan
b.      Pigha
c.      Sapa
d.      Injuk ghepa
24. Uleh sapa adikmu miwang?
kata sai begaghis dibah artini yalah ...
a.       Yang mana
b.      Dimana
c.      Karena siapa
d.      Mengapa
25. Jama ...niku jak pekon nambi
a.       Sapa
b.      Dipa
c.      Ulih sapa
d.      Pigha
26. Pigha jumlah lom keluarga ne sandi?
kata pigha memiliki arti ...
a.       Siapa
b.      Karena siapa
c.      Kemana
d.      Berapa
27. Dipa sanak sai nakal di kelas nom?
kata yang bergaris bawah artinya adalah ...
a.       Dimana
b.      Siapa
c.      Mana
d.      Yang mana
28. Injuk khepa ayahmo ganta, wawai gawoh kodo?
kata sai bergaris dibah artinya ...
a.       Yang mana
b.      Bagaimana keadaan
c.      Mana
d.      Yang mana
29. Dibah hinji macam-macam kalimat perintah sai layin yalah ...
a.       Kalimat perintah harapan
b.      Kalimat ajakan
c.      Kalimat perintah ajakan
d.      Kalimat perintah langsung
30. Kekalau tiyan mak kena tekhai (tekhai)
kalimat diatas merupakan contoh dari ...
a.       Kalimat perintah harapan
b.      Kalimat perintah ajakan
c.      Kalimat perintah permintaan
d.      Kalimat perintah langsung

II.    Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!
1.      Tentukan pola kalimat dibah hinji!
a.       Pak ali ngelajagh pelajaran bahasa lampung
b.      Rival nyakakkon layang-layang nganggal nihan
2.      Sebutkan 3 panggilan lain dari kemaman!
3.      Sebutkan 3 macam bentuk kalimat perinta!
4.      Artikan aksara dibawah ini dalam bahasa indonesia!


5.      Jelaskan pengertian bahasa perwatin!
Description: C:\Users\Acer\Documents\gambar\kemenag.pngKEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH IBTIDAIYAH RADEN INTAN
WONODADI GADINGREJO PRINGSEWU

UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP (UTS II)

NAMA                                                :
KELAS / SEMESTER                     : III (TIGA) / II (GENAP)
MATA PELAJARAN                      : BAHASA LAMPUNG

I.       Berilah tanda silang (x) a,b,c atau d pada lembar jawaban yang kamu anggap benar.
Wacana :
Main sepak bola
Dighani minggu sai ghadu liwat, yudi ghek rama mit lapangan ngeliyak tanding sepak bola. Sanak ghua sina lamon diperhatiko. Selalu ngeliyak sepakbola walau ghang ni jawoh. Lapah cukut pun tiyan haga ngitaina. Untung wat lapangan sai ghedik lamban. Tiyan ghisok latihan tenggalan dijama ghek-ghek sai baghih. Wat si jadi wasit, wat jaga gawang ghik jadi pemain.

1.      Sapa sai mit lapangan ...
a.       Yadi ghek rama
b.      Yudi ghek roni
c.      Rama ghek roni
d.      Roni ghek joni
2.      Dighani api tiyan mit lapangan ...
a.       Sabtu
b.      Minggu
c.      Jum’at
d.      Senin
3.      Ngeliyak pertandingan api tiyan di lapangan ...
a.       Sepak takraw
b.      Bola volly
c.      Sepakbola
d.      Bola kasti
4.      Lapah cukut, artinya ...
a.       Jalan kepala
b.      Kaki berjalan
c.      Memakai kaki
d.      Jalan kaki
5.      Tiyan ghisok latihan tenggalan, artinya ...
a.       Mereka sering latihan sendiri
b.      Mereka sering jalan kaki
c.      Mereka sering bermain
d.      Mereka sering berlari
6.      Ghang ni jawoh, artinya ...
a.       Jauh sekali
b.      Pergi jauh
c.      Terlalu jauh
d.      Tempatnya jauh
7.      Tiyan haga ngitaina, arti kata yang digaris bawah adalah ...
a.       Mari
b.      Mau
c.      Pergi
d.      Malu
8.      Lapangan sai ghedik lamban, arti kata yang digaris bawah adalah ...
a.       Sebentar
b.      Samping
c.      Jauh
d.      Dekat
9.      Kham lapah mit sekula.
kata lapah bersuku kata ...
a.       4
b.      1
c.      2
d.      3
10. Adik cakak sepida.
kata cakak bersuku kata ...
a.       4
b.      5
c.      3
d.      2
11. Ikam luwah anjak lamban pukul enam.
kata luwah termasuk bersuku kata ...
a.       3
b.      2
c.      4
d.      1
12. Sanak luni sina miwang
kata lunik bila dipisahkan suku katanya menjadi ...
a.       Lu-nik
b.      L-u-nik
c.      Lun-ik
d.      Luni-k

13. Kucing sina pedom di teras
kata kucing bila dipisahkan suku katanya menjadi ...
a.       Kuci-ing
b.      Ku-ci-ng
c.      Ku-cing
d.      Kuc-ing
14. Dibah sinji kata sai berkusu 3 yakdo ...
a.       Kerbau
b.      Kambing
c.      Sapi
d.      Kelinci
15. Mak ngebeli gulaian di pasagh
kata ngebeli termasuk bersuku kata ...
a.       2
b.      3
c.      4
d.      6
16. Ikam ngeliyak pullan beghak
kata ngeliyak bila dipisah suku katanya menjadi ...
a.       Nge-li-yak
b.      Ngeli-yak
c.      Ng-eli-yak
d.      Ng-el-iyak
17. Menghanai sina cakak lamban muli
meghanai bila dipisah suku katanya menjadi ...
a.       Megh-anai
b.      Me-nga-nai
c.      Me-ghana-i
d.      Me-gha-na-i
18. Huruf                    (ba) diberi ulan                  (i) dibaca ...
a.       Be
b.      Bu
c.      Bi
d.      Ba
19. Huruf                    (ka) diberi tekelubang                  (ang) dibaca ...
a.       King
b.      Keng
c.      Kung
d.      Kang
20. Huruf                    (wa) diberi tekelingai                     (ai) dibaca ...
a.       Wai
b.      Wei
c.      Wui
d.      Wang
21. Huruf                    (ga) siberi bitah                        (u) dibaca ....
a.       Ge
b.      Gai
c.      Gi
d.      Gu
22.                               dibaca ....
a.       Serpih
b.      Sendal
c.      Sepatu
d.      Sepida
23.                               Dibaca ...
a.       Murid
b.      Musang
c.      Mubil
d.      Sepida
24.                               Dibaca ...
a.       Sedang
b.      Sedan
c.      Sepi
d.      Sadu
25.                               Dibaca ...
a.       Buka
b.      Baju
c.      Baki
d.      Buku

II.    Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!
1.      Kata miwang bila dipisah suku katanya menjadi ...
2.      Huruf                    (ya) diberi tekelubang                       (ng) dibaca ...
3.                                    Dibaca ....
4.      Kata (hulu) aksara lampungnya adalah ...
5.      Susunlah kata-kata berikut menjadi klaimat yang benar!
ngeliyak – gajah – adi – bal – ngemainko
Description: C:\Users\Acer\Documents\gambar\kemenag.pngKEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH IBTIDAIYAH RADEN INTAN
WONODADI GADINGREJO PRINGSEWU

UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP (UTS II)

NAMA                                                :
KELAS / SEMESTER         : IV (EMPAT) / II (GENAP)
MATA PELAJARAN                      : BAHASA LAMPUNG

I.       Berilah tanda silang (x) a,b,c atau d pada lembar jawaban yang kamu anggap benar.
1.      Nuwo artinya …
a.       Balai
b.      Rumah
c.      Desa
d.      Gedung
2.      Batang aghi artinya …
a.       Pantai
b.      Laut
c.      Darat
d.      Sungai
3.      Helau nihan lamban hena. Helau artinya …
a.       Baik
b.      Bagus
c.      Bersih
d.      Kotor
4.      Tiyan ampai togok anjak pekon. Arti kalimat disamping adalah …
a.       Mereka baru sampai dari kampung
b.      Mereka baru pergi dari kampung
c.      Mereka baru datang dari tadi
d.      Mereka baru saja pergi
5.      Kata dibawah ini yang berarti maghing/buhaban adalah …
a.       Sehat
b.      Sembuh
c.      Sakit
d.      Baik
6.      Sikam saik betong jeno bingi. Sinonim kata yang bergaris bawah adalah …
a.       Kenyang
b.      Lapar
c.      Sudah
d.      Lahap
7.      Mak masak mi di dapugh. Kalimat disamping artinya …
a.       Ibu memasak mi didapur
b.      Ibu memasak nasi didapur
c.      Ibu memasak sayur didapur
d.      Ibu memasak bubur di dapur
8.                                                 Kelebai sughat disamping dibaca …
a.       Ca, ra, nya
b.      Ca, ra, na
c.      Ca, gha, nya
d.      Ca, ra, ja
9.                                                            Kata disamping dibaca …
a.       Jalan raya
b.      Lalu lintas
c.      Jalan saya
d.      Jajaran
10. Ba (bitan) u dan tekelubang ng maka dibaca …
a.       Bung
b.      Bang
c.      Baung
d.      Buang
11.                                           Arti aksara disamping adalah …
a.       Galai
b.      Salai
c.      Gulai
d.      Sulai
12.                                                                   Kata yang bergaris bawah berarti …
a.       Pasang
b.      Gersang
c.      Lapang
d.      Palang
13.                   Anak sughat disamping merupakan bentuk anak sughat …
a.       Tekelubang
b.      Redatas
c.      Ulan
d.      Rejenjung
14. 2.500 angka disamping di baca …
a.       Ghuwa ghibu lima ghatus
b.      Ghuwa ghibu lima ngapuluh
c.      Ghuwa ghatus lima ngapuluh
d.      Ghuwa ngapuluh ngibu
15. Pitu ghibu ghuwa ghatus pak ngapuluh dalam penulisan yang benar adalah …
a.       7.200
b.      7.204
c.      7.240
d.      7.400
16. Enom ghibu lima ngapuluh dalam penulisan angka yang benar adalah …
a.       6.500
b.      6.050
c.      5.050
d.      5.600
17. 10.400 penulisan angka disamping sai benogh dibaca …
a.       Sepuluh ghibu pak ghatus
b.      Sepuluh pak ghatus
c.      Seghatus pak ghibu
d.      Seghatus pak ngapuluh ghibu

18. Penggunaan bahasa yang sopan dan santun disebut bahasa …
a.       Meghwatin
b.      Peghwatin
c.      Sikam
d.      Ghumpok
19. Kata (nyak) dalam bahasa peghwatin adalah ..
a.       Sikindua
b.      Pusekam
c.      Sikam
d.      Tiyan ghumpok
20. Kata (niku) dalam bahasa peghwatin adalah …
a.       Pusekam
b.      Sikindua
c.      Sikam
d.      Tiyan
21. Ya heno appai lapah mit sekula.
kata (ya) bila diubah kedalam bahasa peghwatin adalah …
a.       Sikindua
b.      Ikam
c.      Pusekam
d.      Beliyau
22. Ulih api kutti ghatong ke mawasan?
kata (kutti) bila diubah kedalam bahasa peghwatin adalah …
a.       Sikindua
b.      Kutti ghumpok
c.      Tiyan ghumpok
d.      Pusekam
23. Dibah sinji sai lain contoh kata benda adalah …
a.       Sapu
b.      Mija
c.      Way
d.      Kawai
24. Mulai anjak pagi tiyan main … di lapangan
kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat diatas adalah …
a.       Sepida
b.      Mubil-mubilan
c.      Ban
d.      Karet
25.                                            Kata benda disamping dibaca …
a.       Kambang
b.      Humaghra
c.      Mutaghaji
d.      Mataghani
26.                               Kata benda disamping dibaca …
a.       Kambang
b.      Hagana
c.      Kawai
d.      Celana
27. Ughun artinya …
a.       Ikan mas
b.      Tupai
c.      Dukun
d.      Ikan gabus
28. Buhaban artinya …
a.       Sakit
b.      Perubahan
c.      Berobat
d.      Sehat
29.                               Dibaca …
a.       Habu
b.      Buha
c.      Bugha
d.      Baca
30.                               dibaca …
a.       Buha
b.      Ughun
c.      Tupai
d.      Topi


II.    Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!
1.      Tuliskan kelebai sughat / aksara lampung yang ke 2, 17, 19!
2.      Artikan kata dibawah ini :
a.       Kuti ghampok
b.      Sikam dua
3.      Pada tanggal, bulan, tahun berapakah propinsi lampung diresmikan?
4.      Buatlah sebuah kalimat dari kata dibawah ini!
a.       Gegulaian
b.      Selanggagh-langgahni
5.      Masyarakat adat lampung dibedakan dalam 2 golongan. Sebutkan 2 golongan tersebut!
Description: C:\Users\Acer\Documents\gambar\kemenag.pngKEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH IBTIDAIYAH RADEN INTAN
WONODADI GADINGREJO PRINGSEWU

UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP (UTS II)

NAMA                                                :
KELAS / SEMESTER         : III (TIGA) / II (GENAP)
MATA PELAJARAN                      : QURAN HADITS

I.       Berilah tanda silang (x) a,b,c atau d pada lembar jawaban yang paling benar!
1.      Surah al-qari’ah menempati urutan surah ke …
a.       100
b.      101
c.      103
d.      105
2.                                                …..
lafal yang melengkapi ayat tersebut adalah …
a.        
b.       
c.       
d.       
3.      Surah al-qari’ah menggambarkan peristiwa …
a.       Banjir bandang
b.      Hari kiamat
c.      Bencana alam
d.      Kerusakan lingkungan
4.                                                ….
lafal yang melengkapi ayat tersebut adalah …
a.        
b.       
c.       
d.       
5.      Surah al-qari’ah terdiri atas …. Ayat
a.       Sembilan
b.      Sebelas
c.      Sepuluh
d.      Dua belas
6.                        …..                              .
lafal yang melengkapi ayat tersebut adalah …
a.        
b.       
c.       
d.       
7.      Surah al-qari’ah termasuk surah …
a.       Makiyah
b.      Madaniyah
c.      Israiliyat
d.      Sam’iyat
8.      Surah at-tin diawali sumpah allah dengan menyebut …
a.       Waktu malam
b.      Waktu ashar
c.      Buah tin dan zaitun
d.      Buah kurma dan tin
9.      Surah at-tin diakhiri dengan lafal …
a.        
b.       
c.       
d.       
10. Sebelum lafal        adalah …
a.        
b.       
c.       
d.       
11.                                           ……….
a.        
b.       
c.       
d.       
12. Pada surah at-tin, allah bersumpah sebanyak … kali
a.       Satu
b.      Tiga
c.      Dua
d.      Empat
13. Surah at-tin adalah surah yang ke …
a.       94
b.      96
c.      95
d.      97
14. Nama at-tin diambil dari ayat yang ke …
a.       Satu
b.      Tiga
c.      Dua
d.      Empat
15.                               …….              
a.        
b.       
c.       
d.       
16. Ayat pertama surah al-fatihah disebut lafal …
a.       Basmalah
b.      Hamdalah
c.      Taawuz
d.      Hauqalah
17.                               ……..             
lafal yang melengkapi ayat tersebut adalah …
a.        
b.       
c.       
d.       
18. Berikut ini yang termasuk orang yang mendapat nikmat allah swt adalah …
a.       Pedagang
b.      Suhada
c.      Umara
d.      Mukalaf
19.                               ……               
lafal yang melengkapi ayat tersebut adalah …
a.        
b.       
c.       
d.       
20.                                           Berarti …
a.       Raja manusia
b.      Yang menguasai manusia
c.      Maha pengasih, maha penyayang
d.      Yang menguasa hari pembalasan
21. Surah al-fatihah terdiri atas …. Ayat
a.       5
b.      6
c.      7
d.      8
22. Al-fatihah artinya …
a.       Penutupan
b.      Pertengahan
c.      Pertolongan
d.      Pembukaan
23. Maha pengasih lagi maha penyayang, arti dari surah al-fatihah ayat ke …
a.       1
b.      2
c.      3
d.      4
24. Surah at-tin terdiri atas … ayat
a.       6
b.      7
c.      8
d.      9
25. Surah at-tin diturunkan di kota …
a.       Mekah
b.      Madinah
c.      Yastrib
d.      Mesir
26. Segala puji bagi alloh tuhan semesta alam, adalah arti surah al-fatihah ayat ke …
a.       1
b.      2
c.      3
d.      4
27. Surah al-ikhlas terdiri dari … ayat
a.       3
b.      4
c.      5
d.      6
28. Al-ikhlas artinya …
a.       Karena allah
b.      Kekuasaan allah
c.      Kasih sayang allah
d.      Kemurnian keesaan allah
29. Surah al-ikhlas termasuk golongan surah …
a.       Madaniyah
b.      Sam’iyat
c.      Makiyah
d.      Israiliyat
30. Diantara kandungan surah al-ikhlas menegaskan bahwa allah itu …
a.       Tidak beranak
b.      Beranak
c.      Beribu
d.      Berbapak

II.    Jawablah pertanyaan berikut ini secara singkat dan tepat!
1.      Apakah yang dimaksud hari kiamat
2.      Sebutkan nama lain surah al-fatihah
3.      Apakah yang dimaksud sab’ul masani
4.      Bagaimana keadaan manusia ketika terjadi kiamat

5.      Apa balasan bagi orang yang berat timbangan amal baiknya